REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§  

 1. REKISTERINPITÄJÄ 
  Pirkanmaan Tanssin Keskus ry
  Yliopistonkatu 58 D 
  33100 Tampere 
  Y-tunnus: 0871220-5Twinkle Toes Software, LLC
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Salla Juntunen, puh. 050 552 1138 sähköposti toimisto(at)pirkanmaantanssinkeskus.fi
   
 3. REKISTERIN NIMI 
  Tilavarausjärjestelmän käyttäjätietorekisteri
   
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
  Pirkanmaan Tanssin Keskuksen tilavarausjärjestelmän ylläpito ja siihen suunnattujen tiedotteiden lähettäminen.
   
 5. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE 
  Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena on rekisteröidyn oma suostumus sekä rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (yhdistyslaki).
   
 6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi, Puhelinnumero, Sähköposti.
   
 7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 
  Käyttäjätietorekisteri poistetaan, kun sitä ei enää tarvita. Yksittäisen käyttäjän tiedot poistetaan hänen sitä pyytäessään tai jos järjestelmän käyttö lakkaa muusta syystä.
   
 8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
  Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.
   
 9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
  Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella. Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten.
   
 10. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE 
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.
   
 11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja teknisesti suojattuina. Tietoihin on pääsy ainoastaan ylläpidosta vastaavilla Pirkanmaan Tanssin Keskuksen työntekijöillä.
   
 12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
  • Tarkastusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 
  • Oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Pyyntö oikaisusta tulee osoittaa rekisterinpitäjän edustajalle (tämän selosteen kohta 1). 
  • Oikeus peruuttaa suostumus ja vaatia tiedot poistettavaksi. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.