Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere
Y-tunnus: 0871220-5

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Salla Juntunen

puh. 050 552 1138
sähköposti: toimisto(at)pirkanmaantanssinkeskus.fi

3. REKISTERIN NIMI

Pirkanmaan Tanssin Keskuksen jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Pirkanmaan Tanssin Keskuksen jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenille suunnattujen tiedotteiden lähettäminen.

5. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena on rekisteröidyn oma suostumus sekä rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (yhdistyslaki).

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi, Katuosoite, Postinumero ja -toimipaikka, Puhelinnumero, Sähköposti, www-sivut, Ammattinimike tai -tutkinto, Oppilaitos.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Jäsenrekisteri poistetaan, kun sitä ei enää tarvita. Yksittäisen jäsenen tiedot poistetaan hänen sitä pyytäessään tai jos jäsenyys lakkaa muusta syystä.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa
rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella. Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai
muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten.

10. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on
estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Tietoihin on pääsy ainoastaan nimetyillä
Pirkanmaan Tanssin Keskuksen jäsenasioista vastaavilla työntekijöillä.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo,
että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.